Back to Top

close

未來已來,我們的生活就是元宇宙。 nspace 專注在打造有用、有趣的下一世代科技傳媒,讓你輕鬆學習 Web3 必備的知識,參與未來發展趨勢。

Upcoming Matches

Germany

Germany VS  Spain

Tomorrow  |  M22:30 (CST)  

Portugal

Portugal VS  Spain

Tomorrow  |  M22:30 (CST)  

Crotia

Crotia VS  England

Tomorrow  |  M22:30 (CST)  

Crotia

Crotia VS  England

Tomorrow  |  M22:30 (CST)  

German

German VS  England

Tomorrow  |  M22:30 (CST)